Prvá Energetická v spolupráci s Trend (gazduj.sk) pripravili článok na tému zmena dodávateľa energií pre domácnosti.

 

Slovenský trh ponúka na výber z dvoch skupín dodávateľov energií – takzvaných tradičných a alternatívnych. Pojem alternatívni dodávatelia si ľudia zvyknú podvedome zamieňať s ich veľkosťou, pritom ide z medzinárodného hľadiska často o väčšie spoločnosti ako sú tradiční slovenskí dodávatelia.

Za tradičných dodávateľov považujeme spoločnosti ZSE Energia, Stredoslovenská energetika, SPP a Východoslovenská energetika.

Distribúciu elektriny zabezpečujú Západoslovenská distribučná, a.s., SSE – Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s., ktoré, ako to už z ich názvu vyplýva, majú na starosti rôzne oblasti trhu. Pre zemný plyn je to SPP-Distribúcia a.s., ktorá pokrýva celé Slovensko. Tieto spoločnosti zabezpečujú distribúciu energií ku koncovému odberateľovi bez ohľadu na to, ktorého dodávateľa si zvolí.

Prechod medzi dodávateľmi si preto nevyžaduje zmenu technického vybavenia – sietí, elektromerov či plynomerov. Aj o odpisy spotreby sa naďalej starajú tie isté distribučné spoločnosti ako pred zmenou. Novému dodávateľovi jednoducho zasielajú údaje potrebné na fakturáciu. Všetky položky fakturované koncovému odberateľovi schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý vystupuje ako hlavný subjekt ochrany odberateľa.

Pozor na zavádzanie zľavami

Cenu energie pre koncového odberateľa tvoria distribučné poplatky a cena za komoditu. Dodávatelia sú schopní ovplyvniť iba cenu komodity. Treba si uvedomiť, že zľavy, na ktoré často lákajú zákazníkov, sa nevzťahujú na celkovú cenu energie, ale iba na cenu komodity.

„Veľmi častým trikom, ktorým operujú tak tradiční, ako aj alternatívni dodávatelia, je poskytnutie percentuálnej zľavy z ceny na určité obdobie, napríklad 6 alebo 12 mesiacov pri dvojročnej viazanosti. Keď si však túto zľavu prepočítate na celé zmluvné obdobie, je zanedbateľná,” upozorňuje Andrej Lednár z poradenskej spoločnosti Prvá energetická.

 

Cena energie by nemala byť rozhodujúcim kritériom pri výbere dodávateľa. Dôležité sú aj referencie, ktoré nájdete na internetových stránkach energetických spoločností. Medzi ďalšie významné kritériá patria:

1. Dĺžka zmluvy a výpovedná lehota

Podľa A. Lednára je väčšina zmlúv medzi energetickými spoločnosťami a domácnosťami dohodnutá na dobu určitú s doložkou o automatickom obnovení. Kvôli klesajúcim cenám energií ich neodporúča uzatvárať na dlhšie ako jeden, maximálne dva roky.

Zmluvy uzatvorené na dobu neurčitú môžu domácnosti (so spotrebou do 30 megawatthodín elektriny a maximálne 100 megawatthodín plynu) vypovedať kedykoľvek. Zmluvy na dobu určitú má zákazník právo vypovedať v prípade, ak energetická spoločnosť zmení ceny alebo zmluvné podmienky.

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

Aj zmluvu, ktorá neobsahuje doložku o automatickom obnovení, odporúča A. Lednár vypovedať aspoň 3 mesiace pred koncom viazanosti.

2. Benefity

Energetické spoločnosti súperia o zákazníka kvôli silnej konkurencii aj rôznymi výhodami, ktoré môžu byť po prepočte na peňažnú hodnotu pre zákazníka výhodnejšie ako cenový rozdiel medzi dodávateľmi energií.

Ide napríklad o poistenie domácnosti, zľavy na nákupy tovarov, kontroly revíznym technikom, príspevky na výmenu plynových kotlov, pomoc pri získavaní príspevkov napríklad na fotovoltaiku, odmeny za pravidelné platby…

Aj tu však treba byť obozretný a dávať si pozor na benefity, ktoré sú obmedzené na kratšiu dobu ako je trvanie zmluvy. Po uplynutí lehoty hrozí, že vám budú účtované podľa štandardného sadzobníka.

3. Servis a zákaznícke služby

Kvalita dodávateľa sa často ukáže v krízových situáciách. Je dôležité všímať si ponuku služieb a prístup k nim – počet pobočiek, telefonickú či online podporu klienta a ich dostupnosť počas týždňa, spoplatnenie hovorov na zákaznícke linky a celkový prístup spoločnosti ku klientovi. Užitočné informácie možno nájsť aj priamo od zákazníkov na rôznych fórach.

4. Poplatky

Aj napriek tomu, že zmena dodávateľa je zo zákona bezplatná, niektoré spoločnosti fakturujú novým zákazníkom takzvaný aktivačný poplatok za sprostredkovanie a zriadenie služieb. Pozor si treba dať aj na výšku poplatkov za výpis či deaktiváciu. Podľa A. Lednára sa pri férových spoločnostiach s takýmito poplatkami nestretnete.

Postup zmeny dodávateľa

Ak ste sa už rozhodli pre zmenu dodávateľa, je potrebné stihnúť doručiť výpoveď súčasnému. Pred podpisom akceptácie ponuky alebo priamo zmluvy o združenej dodávke s novým dodávateľom odporúča A. Lednár dôkladne skontrolovať podmienky s tými, ktoré boli sľúbené, v žiadnom prípade nepodľahnúť nátlaku a nič nepodpisovať takpovediac vo dverách.

Pre urýchlenie procesu sa oplatí splnomocniť nového dodávateľa k právnym úkonom súvisiacim so zmenou dodávateľa. Energiu začnete od neho odoberať po uplynutí výpovednej lehoty. O tomto termíne by ste mali byť informovaní. Pôvodný dodávateľ by vám mal doručiť záverečné vyúčtovanie spotreby. K termínu zmeny dodávateľa odporúčame nahlásiť stav elektromera/plynomera a nezabudnúť na presmerovanie platieb za energiu na bankový účet nového dodávateľa.

Zdroj : Gazduj.sk (http://gazduj.etrend.sk/clanky-gazduj/na-co-si-treba-dat-pozor-pri-zmene-dodavatela-energii.html)