Vďaka nášmu dlhoročnému pôsobeniu v oblasti energetického poradenstva a výberu dodávateľa energie sme schodní zabezpečiť komplexné energetické služby. Spolupracujeme s odborne spôsobilými osobami, aj znalcami, vďaka čomu vieme garantovať kvalitu a dlhodobú podporu.


 • pravidelná mesačná kontrola faktúr za elektrickú energiu a zemný plyn
 • analýza parametrov faktúr a porovnávanie údajov s dátami PDS 
 • vedenie evidencie spotreby (vrátane hodnôt RK, DMM, účinníka, jalovej energie…)
 • vyhotovenie kvartálnych/mesačných reportov a odporúčania (zmena RK, MRK, opatrenia v prípade nedodržiavania účinníka a pod..)
 • sledovanie a vvyhodnocovanie nákladov na energie
 • zastupovanie odberateľa v komunikácii s PDS
 • zabezpečenie administratívy spojenej s pripájaním, odpájaním odberných miest, zmenou parametrov sústavy (ZoP, zmeny RK, MRK a pod..)
 • výkon energetického auditu
 • inštalácia priebehových meraní, kompenzačných rozvádzačov
 • analýza siete a posúdenie kvality dodávky elektriny v sieti odberateľa
 • príprava a kontrola dodržiavania časového harmonogramu servisných prehliadok a OTS v súlade s legislatívou (Vyhláška 508 a pod…)
 •  revízie na úrovni silnoprúd/slaboprúd, odborné skúšky
 • revízie tlakových a plynových zariadení, odborné skúšky
 • merania a hodnotenie účinnosti vykurovacej sústavy
 • odborné prehliadky kompresorovej sústavy, identifikácia únikov stl.vzduchu, merania a posúdenie účinnosti kompresorovej sústavy
 • návrhy a realizácia vykurovacej sústavy na báze kondenzačných kotlov
 • návrhy a realizácia vykurovacej sústavy na báze plynových infražiaričov
 • návrhy a realizácia fotovoltickej elektrárne
 • návrhy a realizácia sústavy termických kolektorov pre účely vykurovania a ohrev TÚV
 • návrhy a realizácia chladenia   
 • návrhy a realizácia osvetľovacej sústavy
 • služby a konzultácie za účelom získania finančnej podpory na investície z grantových programov EU služby zabezpečenia náhradnej dodávky el.energi