Všetky údaje, ktoré nám ako klient pokytnete formou formulára sú spracované len za účelom vytvorenia cenovej ponuky od zazmluvnenej energetickej spoločnosti. Pre účely našej spoločnosti využívame a uchovávame len : Názov spoločnost,  meno konateľa / meno poverenej osoby,telefónne číslo, emailovú adresu, sídlo spoločnosti / adresu odbenrého miesta, základné parametre odberného miesta. Všetky dáta sú uložené našifrovaných úložískách opatrených biometrickou ochranou a heslom.

Na našej webstránke nevyužívame súbory cookies a nesledujeme správanie návstevníkov, lebo súkromie je pre nás na prvom mieste.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s cieľom chrániť práva dotknutých osôb a predchádzať prípadnému zneužitiu či úniku osobných údajov je možné práva dotknutej osoby vyplývajúce z GDPR uplatniť zaslaným e-mailom na adresu info@prvaenergeticka.sk

Pre akceptovanie žiadosti o uplatnenie práv je nevyhnutné dostatočne identifikovať žiadateľa a zrozumiteľne a jasne špecifikovať predmet žiadosti.

V prípade práva na prístup k údajom, práva na prenosnosť a práva na výmaz údajov, ktorých zneužitie by mohlo mať zásadný dopad na práva a slobody dotknutej osoby, požadujeme, aby bol podpis žiadateľa na žiadosti zasielanej poštou úradne overený resp. aby žiadosť zasielaná e-mailom bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa.