Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v januári 2024 ukončil všetky cenové konania v oblasti elektroenergetiky na rok 2024. Výsledkom je zníženie tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a tarify za systémové služby (TSS) za distribúciu elektriny.

TPS

TPS je jednou z hlavných zložiek koncovej ceny elektriny. Zahŕňa náklady na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a malých vodných elektrární (MVE).

Pre rok 2024 ÚRSO stanovil výšku TPS v jednotlivých pásmach koncovej spotreby elektriny nasledovne:

  • pre domácnosti a ďalších koncových spotrebiteľov, ktorí majú spotrebu do 1 GWh, sa TPS znížila z úrovne 25,4807 EUR/MWh na 15,9 EUR/MWh, čo predstavuje medziročný pokles o 38,6 %
  • pre odberateľov s koncovou spotrebou od 1 GWh do 100 GWh sa TPS znížila z úrovne 19,0705 EUR/MWh na 11,9 EUR/MWh, čo predstavuje medziročný pokles o 38,6 %
  • pre koncových odberateľov zaradených v treťom pásme, resp. odberateľom s individuálnou sadzbou TPS, sa TPS rovnako signifikantne znižuje, v tomto prípade o 37,23 %, a síce z 1,891 EUR/MWh na 1,187 EUR/MWh

TSS je ďalšou zložkou koncovej ceny elektriny. Zahŕňa náklady na prevádzku a rozvoj prenosovej sústavy.

Zníženie cien

Zníženie tarify TPS a TSS za distribúciu elektriny bude mať pozitívny vplyv na koncových spotrebiteľov. V priemere sa očakáva, že ročná úspora nákladov na elektrinu pre domácnosti bude predstavovať približne 20 eur. Pravdaže pre väčších odberateľov sa bude jednať o nezanedbateľné úspory.
Na druhú stranu je znižovanie odvodov hlavne do TSS otázne, keďže je potrebné vynakladať nemalé prostriedky na zabezpečenie stabilného fungovania elektrizačnej sústavy, a to aj v dôsledku pripájania nových zdrojov OZE, či elektromobility.